Regulamin

Postanowienia Ogólne

Warunki te mają zastosowanie do zakupów ze sklepu internetowego jszymczak.pl/sklep. Warunki ściśle nakreślają i określają prawa i obowiązki sprzedawcy, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Pixomnia Studio Graficzne Joanna Szymczak NIP: 7393698827 (dalej również „Sprzedawcą”), a nabywcą (dalej „Klient”).

 Zamówienie i Umowa Kupna

Wszystkie zamówienia złożone za pośrednictwem sklepu internetowego jszymczak.pl/sklep są wiążące. Składając zamówienie, Zamawiający potwierdza, że on / ona zna warunki sprzedaży, w tym zasady zakupu, jak również procedury zakupu i w pełni się z nimi zgadza. Wszystkie ceny podane na stronach jszymczak.pl/sklep nie zawierają podatku VAT.

Zamówienie od Klienta jest dokumentem umowy kupna-sprzedaży. Umowa kupna wchodzi w życie w momencie odbioru towaru przez nabywcę.

Sklep internetowy jszymczak.pl/sklep posiada wszystkie niezbędne informacje konieczne do zawarcia umowy w rozumieniu ogólnym, jak również znaczące dane szczegółowe umowy kupna, jak określono w Kodeksie Cywilnym. Kontrakt będzie zawsze zawierać nazwę produktu, cechy produktu i jego cenę.

Warunkiem ważności elektronicznego zamówienia jest podanie wszelkich niezbędnych danych i informacji określonych w formularzu zamówienia.

Miejscem dostawy jest adres wskazany przez Kupującego w formularzu zamówienia.

Prawo własności do towaru przechodzi na Kupującego w momencie odbioru towaru przez Zamawiającego, pod warunkiem, że za towar zapłacono.

Wypełniając formularz zakupu na sklepie internetowym j.szymczak.pl/sklep, Kupujący daje Sprzedającemu jego / jej zgodę do pobrania i archiwizacji wszystkich danych osobowych dotyczących Zamawiającego oraz jego / jej zakupy.

Prawa i Obowiązki Sprzedawcy

Sprzedawca musi zrealizować wszystkie wiążące zamówienia, wysłać zamówione towary i dostarczyć je do Zamawiającego na adres w terminie podanym przez Sprzedającego na potwierdzeniu zamówienia. 

Sprzedawca ma prawo do odmowy przyjęcia zamówienia, jeżeli zamawiający nie spełnił jego / jej obowiązek wzięcia w posiadanie towarów lub w celu zapłaty ceny nabycia.

Sprzedający ma prawo do odstąpienia od umowy kupna (wiążące zamówienie) w przypadku, gdy realizacja zamówienia jest niemożliwa, chyba że nowa realizacja jest uzgodniona z Zamawiającym. W przypadku uiszczenia zaliczki (przelewem) za towary przez nabywcę, oraz jego / jej odstąpienie od umowy z powodu opisanego powyżej, Sprzedawca zwróci kupującemu całą kwotę zapłaconą nie później niż do 15 (piętnastu) dni od dostarczenia pisemnego zawiadomienia o odstąpieniu od umowy.

Prawa i Obowiązki Nabywcy

Zamawiający musi zapłacić pełną cenę oraz podać poprawny i pełny adres pocztowy, na który będą dostarczone towary. Pełna cena jest ukazana Klientowi w trakcie realizacji zamówienia i przed jego wiążącym potwierdzeniem.

Odstąpienie od umowy

Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie do 14 (czternastu) dni od daty odbioru towaru. Odstąpienie od umowy muszą być dostarczone listem poleconym wysłanym przez Zamawiającego do Pixomnia Studio Graficzne Joanna Szymczak ul. Targowa 46/61, 03-733 Warszawa. List musi zawierać dane Klienta; towary, których dotyczy wycofanie; konto, na które zostanie przelana kwota wartości produktu; list musi być  ręcznie podpisany i dostarczony do Sprzedającego w wyżej wymienionym, 14-dniowym okresie wraz z towarem. Towar musi być w stanie nienaruszonym, bez śladów użytkowania lub zużycia, w oryginalnym opakowaniu, w nienaruszonym stanie. Koszty przesyłki są pokrywane przez Klienta. Gdy warunki poprzedzające są spełnione, Sprzedawca zwróci cenę zakupu do Klienta w formie przelewu bankowego.

Reklamacje:

Reklamacja może zostać złożona przez Zamawiającego pisemnie na adres: Pixomnia Studio Graficzne Joanna Szymczak ul. Targowa 46/61, 03-733 Warszawa lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@jszymczak.pl.

W opisie reklamacji powinny znajdować się następujące informacje: rodzaj i data wystąpienia wady, żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży oraz  dane kontaktowe składającego reklamację. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

Postanowienia końcowe

Warunki te mają zastosowanie w podanym brzmieniu, które jest umieszczone na stronach internetowych Sprzedającego, w dniu złożenia elektronicznego zamówienia przez Kupującego.

Poprzez złożenie zamówienia elektronicznego Klient akceptuje wszystkie postanowienia warunków sprzedaży w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia zamówienia, jak również obowiązującą ceną zamówionych towarów wskazanych w katalogu sklepu internetowego jszymczak.pl/sklep, z wyjątkiem gdyby uzgodniono inaczej. 

Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

Warunki te zaczynają obowiązywać z dniem 1 maja 2020 roku.